Jag fick nyligen frågan av en kund om skillnaden mellan begreppen strategiskt ledarskap, operativt ledarskap och taktiskt ledarskap.

Dessa tre termer används ofta i olika sammanhang när man talar om ledare, men min uppfattning är man ofta menar olika saker eller kanske inte har riktigt greppat skillnaderna.

En snabb studie av deras olikheter och likheter

Jag tyckte för egen del att jag hade en god idé om olikheterna mellan strategiskt och taktiskt ledarskap, men var inte lika klar på hur operativt ledarskap passade ihop med dessa två.

Sagt och gjort, jag gav mig därför på att göra lekmannamässig jämförande studie av vad som skrivs och sägs om dessa begrepp. Inte på något sätt en allomfattande vetenskaplig studie, men åtminstone ett svanhopp ner i några formuleringar och tankar kring deras likheter, olikheter och användningsområden.

En begreppsdjungel som vi skapar en stig genom

Det blir snabbt tydligt att det är lätt att villa bort sig även i denna begreppsdjungel så det inte alls är sällsynt att olika personer menar olika saker med dessa begrepp. Någon menar att det strategiska ledarskapet handlar om visioner, medan någon annan tycker att det viktigaste känntecknet på en taktisk ledare är att han eller hon förmår skapa tydliga visioner.

Så nog pratat i introducerande syfte, innan vi gör oss själva mer förvirrade än vi behöver vara...låt oss kasta oss in i tre punktlistor som i mitt tycke ger en samlad bild av olikheterna i dessa tre typer av ledarskap.

Strategiskt ledarskap

 • Tillhandahåller en vision och en riktning för organisationen eller teamet,
 • har en tidshorisont på 1-5 år,
 • behöver lösa utmaningen att skapa en meningsfull vision och samtidigt förmå kommunicera denna på ett sätt till sina kollegor som bygger gemensamt ägande och vilja att linjera sig i rikning med visionen,
 • strategiskt ledarskap kan också innefatta att klargöra vad organisationens eller teamet unika erbjudande är, vad är det som särskiljer oss från mängden.

Operativt ledarskap

 • Ser de olika delarna av organisationen och teamet, och formulerar metoder för hur dessa kan samverka för att uppnå det som det strategiska ledarskapet har formulerat,
 • Vanligen en kortare tidshorisont på 0-1 år,
 • behöver lösa utmaningen att tänka utanför ramarna och kunna leda människor i de förändringar som uppstår under vägen mot visionen,
 • en skicklig operativ ledare fokuserar på att bygga starka relationer mellan olika avdelningar och team inom organisationen, samt med kunder inom och utom organisationen för att säkerställa lojalitet och kundnöjdhet.

Taktiskt ledarskap

 • Ser prestationsgap och hittar sätt att överbrygga dessa för att kunna jobba mot visionen som det strategiska ledarskapet skapat och för att kunna implementera de metoder som det operativa ledarskapet formulerat,
 •  fokuserar huvudsakligen på nuet,
 • behöver lösa utmaningen att få människor att fungera väl tillsammans, skapa tydlig kommunikation och jobba med målsättningar som motiverar, men inte överväldigar
 • en skicklig taktisk ledare förmår lära av tidigare erfarenheter för att skapa förutsättningar för att deras medarbetare ska prestera optimalt och på ett sätt så att deras potential tas till vara på bästa möjliga sätt.

Ett exempel på hur detta kan se ut i verkligheten som ledare

För att åskådliggöra detta skulle vi kunna använda ett exempel för att visa på skillnaderna och hur dessa tre typer av ledarskap kan samverka. För att göra det hela lite roligare låt oss använda ett exempel utanför jobbet så får du stimulera dina egna tankar med att med hjälp av punktlistorna ovan översätta detta exempel till en arbetsplats.

Exempel: Semesterdags med grannfamiljerna

En grupp familjerna som uppenbarligen trivs tillsammans bestämmer sig för att åka på bilsemester tillsammans.

Den strategiska ledaren fokuserar här på frågor som handlar om vart vi ska åka på vår semester, vad är syftet med resan och vilket resmål kommer att uppfylla dessa på ett härligt sätt så att just denna resa blir ett unikt minne.

Den operativa ledaren är under tiden upptagen med att se över vilka olika bilmodeller som är inblandade, bland annat för att klargöra vilka drivmedel som fordras och om det går att göra ekonomiska vinster genom att tanka på särskilda stationer längs vägen. Ser också till att lära känna de olika familjerna och deras förutsättningar, finns det småbarn som kommer att kräva tätare stopp? Går det att göra samordningsvinster genom en gemensam packlista?

Den taktiska ledaren ser till att boka in möten innan avresan för att packa enligt packlistan och för att ge resenärerna möjlighet att lära känna varandra på ett sätt som underlättar deras samarbete och kommunikation under resan. Väl på väg är den taktiska ledaren engagerad i att se till att samverkan mellan de olika bilarna och familjerna flyter på samt finns som en resurs om det skulle uppstå konflikter inom en familj.

Avslutningsvis om strategiskt, operativt och taktiskt ledarskap

Min slutsats efter denna snabbstudie är att det här, som alltid när det handlar om begrepp, är viktigast kanske inte vad begreppen betyder utan att vi inom vår organisation är överens om vad det betyder.

Här finns ju onekligen ett inslag av rätt kvinna eller man på rätt plats. En organisation behöver ju definitivt både strategiska, operativa och taktiska ledare och vid rekrytering internt och externt bör det ju vara uppenbart att olika individer kan vara olika lämpade för dessa olika ledarskap.

Sedan, i hoppets anda, jag är lika övertygad här som annars när det gäller ledarskap att vi inte föds som brilljanta strategiska ledare och sedan är allt frid och fröjd, utan även om vi kan ha genetiska och miljömässiga faktorer som bidrar till att vi är mer lämpade för en viss typ av ledarskap, så går det alltid att träna upp dessa färdigheter om man så önskar.

Källförteckning

Efter lite surfande runt på övervägande engelskspråkiga hemsidor kommer här några exempel på länkar för den som vill läsa vidare för den som vill låta sig tydliggöras eller förvirras ytterligare.

http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_leadership

http://www.nwlink.com/~donclark/leader/strategy.html

http://www.greatleadershipbydan.com/2008/10/strategic-vs-operational-leaders.html

http://www.bizjournals.com/houston/stories/2004/02/16/smallb3.html?page=all

http://www.money-zine.com/Definitions/Career-Dictionary/Tactical-Leadership-Skills/

http://www.policeone.com/chiefs-sheriffs/tips/1968088-Seven-keys-for-successful-tactical-leadership/

 

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.