Ett kvinnligt ledarskap främjar livskvalitet

kvinnlig ledare med leendeNär vi talar om kvinnligt ledarskap, vad menar vi då? Är kvinnligt ledarskap en fråga om kön, det vill säga en kvinna som ledare eller är det mer en stil i ledarskapet, ett förhållningssätt till de man ska leda?

I denna artikel tar jag mig friheten att utforska begreppet kvinnligt ledarskap utan att vara särdeles påläst i ämnet gällande vad termen refererar till i traditionell litteratur kring ledarskap.

Kvinnligt ledarskap ur ett energiperspektiv

Om vi antar att det inte handlar om en man eller kvinna utan mer om en stil i ett ledarskap, så ligger det nära till hands att fundera utifrån manliga och kvinnliga energier. Då framträder ett vanligt förekommande område för personlig utveckling hos de med övervägande manlig energi, ofta män. De kan vara bra på att presetera resultat, men sämre på att njuta på vägen till resultatet och framförallt av själva resultatet. Detta kan vara ett viktigt fokus för dem i valet av ledarskapsutbildningar.

Den kvinnliga energin är generellt bättre på att njuta längs vägen, ha livskvalitet, vilket skulle betyda att ett kvinnligt ledarskap handlar mycket om att skapa livskvalitet och om att skapa balans i tillvaron. Det kan enligt detta resonemang också föranleda att ett kvinnligt ledarskap behöver medvetet om att det kan behöva utveckla den presterande sidan. Denna sida kan även vara tätt förknippad med gränssättningar och tydlighet.

Inriktning på relation i kvinnnligt ledarskap

Ofta brukar det sägas att kvinnor är mer inriktade på relation än vad män är. Om vi lyfter detta resonemang från att vara könsbundet till att återigen vara mer förankrat i energier så skulle det betyda att ett kvinnligt ledarskap prioriterar relationen till till de ledda.

Det är även vanligt förekommande att kvinnor uttrycker att det värsta som finns är för en kvinna att leda andra kvinnor. Den så kallade stenåldersteorin hävdar att detta har att göra med att kvinnor på en mycket basal nivå ser en annan framstående kvinna som ett hot mot deras möjligheter att knyta an till den mest fertila och kraftfulla mannen. Enligt denna teori vill kvinnan skapa bästa möjliga förutsättningar för att hennes barn ska få goda genetiska anlag. En annan kvinna som står ut och syns kan därmed vara ett hot. Ur detta kan vi dra slutsatsen att en utmaning i ett kvinnligt ledarskap är att våga stå ut, att våga bli tydlig.

Män och kvinnligt ledarskap

En man som utöva kvinnligt ledarskap i sin tur bör lämpligen vara medveten om hans troligen naturliga stil att åstadkomma resultat, helt enkelt prestera, kan misslyckas med att få med de kvinnliga individerna i gruppen som hellre skulle se andra kvalitéer i ledarskapet, det vill säga de kvalitéer som är mer framträdande i kvinnligt ledarskap.

Tillbaka till Artiklar

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.