Tro kan försätta berg när det gäller ledarskap

Vidare är en trovärdighet en viktig pusselbit i ett gott och effektivt ledarskap. Det är knappast troligt att jag är beredd att låta en annan person påverka mig i någon högre grad på ett positivt sätt om jag inte tror på denna person.

En formel för trovärdighet skulle kunna presenteras enligt följande:
Uppmärksamhet > Insikt > Handling > Konsekvens

Trovärdighet i sitt ledarskap

Till exempel; en person är uppmärksam gällande det som sker inom honom och skapar sig tid för att reflekter över som han upplever så att kan omvandlas till insikter. Denna insikt omsätter han sedan i en aktiv handling, varefter han är uppmärksam på den eller de konsekvenser hans handlingar får. Detta ger förutsättningar för en ny reflektion, nya insikter och så vidare. En person som följer denna formel upplevs ofta som trovärdig, även i sitt ledarskap.

Det motsatta kan sägas gälla en person som ger ett synbart nervöst intryck då hon med ett högrött ansikte och en stämma som darrar förklara att hon inte är ett uns osäker när hon befinner sig i nybildade gruppkonstellationer. En sådan person uppfattar vi oftast inte som trovärdig då vi inte upplever en överensstämmelse mellan det som vi anar sker inombord och det agerande vi ser utåt. Dessutom är det lätt att i detta fall anta att människan ifråga inte skapat någon tid för att reflektera över sig själv.

Att älska dig själv

Temat ledarskap har tillräckligt med innehåll för att fylla en bok, vilket uppenbarligen också skett i många fall. Två aspekter av ledarskap jag vill ta upp här är acceptans samt feedback. Låt oss starta med acceptans. Vi kan anta att påverkan innefattar inslag av acceptans, det vill säga att den som låter sig påverkas accepterar att bli påverkad.

Det fungerar på samma sätt med acceptans som det gör med kärlek, det vill säga om du inte får tillräckligt så ge lite mer. För att du till andra ska kunna ge en grundad mänsklig acceptan som andra upplever som trovärdig så måste du först ha accepterat dig själv. Det här är en viktig byggsten i utrrycket att en förutsättning för ledarskap av andra är att du först förmår leda dig själv. I detta fallet att första acceptera dig själv med dina styrkor, brister och din mänsklighet. Om du tänker efter, hur lång tid var det sedan du vid senaste tillfället gav dig själv en ordentlig dos med acceptans och kärlek?

Fortsätter på Sidan 4 av Ett mänskligt ledarskap

Sida 1 2 3 4 5