Handslag om riktlinjerNågon sa "skapa avtal i fred, använd dem i krig". Skapa riktlinjer för hur ni ska hantera konflikter medan ni är sams och använd dem när ni blir oense. Ska ni ta upp konflikter direkt eller efter lite eftertanke? Hur ska ni kommunicera med varandra?

Spelregler i relationer

Det finns olika former av spelregler för samarbetsrelationer.

Tydliga och uttalade

Ett kännetecken för väl fungerande och effektiva samarbetsrelationer är att det finns tydliga och uttalade spelregler för samarbetet. Det skapar tryggheten som arbetsprestationerna kan rota sig i.

Tydliga och outtalade

Tydliga, men outtalade spelregler, kan skapa trygghet men är svåra för nytillkommna att ta till sig. De kan också vara svåra att ändra på då de inte är uttalade. Man säger att det "sitter i väggarna".

Otydliga och uttalade

Otydliga, uttalade spelregler leder ofta till förvirring. Det kanske är fina ord som är upptryckta, men ingen vet vad de betyder egentligen i det vardagliga arbetet. Ett exempel kan vara "vi ska respektera varandra" vilket kan betyda en mängd olika saker om man inte klargjort vad det betyder för just ditt team.

Otydliga och outtalade

Otydliga och outtalade spelregler leder till kaos och manipulerande miljöer. Alla skapar sina egna sätt att förhålla sig för att hantera situationen.

Skapa riktlinjer för ditt team

Sätt upp riktlinjer för hur ni vill förhålla er till varandra. Hur ska ni kommunicera med varandra? Hur ska ni bete er gentemot varandra?

Gör detta när ni mår bra i samarbetet med varandra så att ni kan använda det i situationer då de verkligen behövs, i till exempel konflikter.

Om du vill ha stöd för era samtal kan du använda följande hjälpmedel: Hur arbetar en bra grupp?

Gå i aktion

  • Sätt er ner och tala om er samarbetet i din grupp. Hur har det varit och hur vill ni ha det framöver? Se till att skriva ner vad ni kommer fram till. Undvik tjusiga ord som "respekt" om ingen vet vad de betyder i praktiken.
  • Skriv gärna ner konkreta exempel på beteenden och förhållningssätt ni vill ha i er grupp på i fred och konflikt.
  • Stäm av med frågor så att alla verkligen har förstått det ni kommer fram till på samma sätt. Låt det ta tid, ni tjänar igen den med råg senare om alla är på samma våglängd vad gäller era riktlinjer/spelregler.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.